Opublikowano: 8 sierpnia 2022
geodeta

Geodeta oprócz tego, że w czasie budowy domu musi wykonać odpowiednie pomiary to także do jego obowiązków należy uzupełnienie dziennika budowy. Jednym z jego zadań jest również to, aby sprawdzać, czy poszczególne elementy domu znajdują się na swoich miejscach. Do tego dziennika są wpisywane przede wszystkim wszystkie wykonane przez niego pomiary przed jej startem. 

Jakie pomiary wykonuje geodeta w czasie budowy domu?

Geodeta jest niezbędny, jeżeli chcemy zrealizować inwestycję budowlaną.  Kiedy uzyskamy już wszystkie pozwolenia potrzebne na budowę domu to on wtedy pojawia się na działce i wyznacza punkty charakterystyczne dla tego budynku. Wykonuje te pomiary zgodnie z tym, co ma napisane w planie zagospodarowania przestrzennego tej działki. Te punkty charakterystyczne i osie domu wyznacza przy pomocy specjalnych znaczników geodezyjnych. Po ich dokładnym zlokalizowaniu nanosi on te parametry do dziennika budowy, a firmie realizującej inwestycje przekazuje dokładne szkice wytyczonych przez niego punktów. Jednym ze zadań geodety w czasie budowy jest to, aby wytyczyć dokładnie, gdzie mają znajdować się poszczególne przyłącza. W momencie, gdy ekipa będzie już wykonywała przyłącza do domu to geodeta Wieliczka ma za zadanie jeszcze przed ich zasypaniem sprawdzić, czy przebiegają w wyznaczonym wcześniej miejscu. Informacja o ich lokalizacji również powinna znaleźć się w dzienniku budowy.  W przypadku, gdy dom już stanie to geodeta musi się pojawić, aby dokonać wszelkich pomiarów i sprawdzić, czy wszystkie dane z dziennika budowy i map projektowych pokrywają się z rzeczywistością. Właśnie wtedy dokonuje pomiarów powykonawczych, które są bardzo ważne, abyśmy mogli w domu bezpiecznie zamieszkać. 

Jakie dane znajdują się w dzienniku budowy?

W momencie, gdy uzyskamy pozwolenie na budowę to powinien nam być wydany również dziennik budowy, w którym będą zapisywane informacje o przebiegu prac budowlanych, ale także o ewentualnych problemach powstałych w czasie wykonywania inwestycji. Ten dokument powinien być cały czas na miejscu budowy, aby dani specjaliści mogli tam dokonać odpowiednich wpisów świadczących o postępach w budowie. Dlatego należy pamiętać o jego prawidłowym przechowywaniu, aby zmniejszyć ryzyko kradzieży lub jego uszkodzenia. W dzienniku budowy powinny być zawarte takie informacje jak:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy, która realizuje inwestycje
  • numer dziennika oraz liczbę stron w nim, a także datę wydania
  • rodzaj i adres budowy, ale także datę i numer pozwolenia na wykonanie inwestycji budowlanej
  • pouczenie o odpowiedzialności i informacja o tym jak prowadzić dziennik

Za prowadzenie tego dziennika jest odpowiedzialny inwestor, ale często do pilnowania w nim wpisów jest wyznaczony kierownik budowy. Geodeta Wieliczka wpisuje do dziennika budowy informację, gdy dojdzie do końca realizacji inwestycji budowlanej, że po wykonanych pomiarach wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o położenie domu oraz przyłączy względem planu, który był nakreślony jeszcze przed budową.