Opublikowano: 2 sierpnia 2022
geodeta

W celu wytyczenia działki przez geodetę z Grodziska Mazowieckiego na terenie tej gminy należy zapoznać się z MPZP, czyli Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który określa przeznaczenie poszczególnych terenów w danej gminie. Przeznaczenie terenów to nic innego jak urzędowe wskazanie, co i w jaki sposób może być wybudowane na poszczególnej działce oraz jakie jest użytkowanie danego gruntu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co potrzebne jest do wytyczenia działki przez geodetę, przeczytaj poniższy artykuł.

Jakie zadania wykonują geodeci? Grodzisk Mazowiecki

W procedurze urzędowej uzyskanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego to termin co najmniej 14 dni, dlatego warto odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów. Stosowny dokument wystawiany jest do 7 dni, niejednokrotnie można go uzyskać niezwłocznie po złożeniu wniosku. Wytyczenie działki przez geodetę nie może odbywać się na podstawie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów dla celów informacyjnych, więc należy złożyć wniosek o wypis pełny. W tym celu należy zgłosić się do urzędu gminy a w przypadku obrębu miasta do urzędu miasta. 

Geodeci z Grodziska Mazowieckiego do wykonania swoich czynności potrzebują informacji o rewitalizacji danego terenu oraz o przeznaczeniu gruntu w kwestii lasów. Borykając się z uzyskaniem stosownych danych, można liczyć na ich pomoc. Dokładnie wskażą instytucje zajmujące się wydawaniem niezbędnych zaświadczeń oraz ich siedziby na terenie Grodziska Mazowieckiego. W związku z wejściem w życie w roku 2015 Ustawy o rewitalizacji, na mocy której wskazane przez gminę grunty podlegają wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, należy zbadać stan prawny gruntu przed wytyczeniem działki przez geodetów. Rozwiązania prawne przewidziane w ustawie ograniczają we wskazany przez gminę lub miasto sposób korzystania z działki. Dlatego tak istotnym czynnikiem jest poinformowanie geodetów z Grodziska Mazowieckiego o statusie gruntu do wytyczenia działki. Grunty podlegające rewitalizacji, są zależne od prawa pierwokupu przez gminę, więc działania geodetów odbywają się z urzędu. 

Czy wszystkie grunty traktowane są tak samo?

Zupełnie inaczej kształtuje się sytuacja w sprawie gruntów przewidzianych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod lasy. Jeżeli w MPZP teren, na którym znajduje się działka, ma przeznaczenie leśne, co do zasady swobodne dysponowanie nieruchomością gruntową jest ograniczone. Zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku wydaje minister do spraw środowiska lub marszałek województwa. Niewątpliwie szczegóły uzyskania stosownych dokumentów i poinstruowanie o dalszych krokach proceduralnych również pomogą uzyskać geodeci z Grodziska Mazowieckiego. Ich kompetencje w pełni pozwalają na usługi doradcze w przedmiotowym zakresie. Natomiast znajomość zagadnień związanych z polityką nieruchomości gruntowych jest także szeroka. 

Po zgromadzeniu wszystkich wymienionych dokumentów oraz zebraniu niezbędnych informacji geodeci będą mogli rozpocząć działania fizyczne w terenie, aby wytyczyć konkretną działkę.