Opublikowano: 21 czerwca 2022
prawo cywilne

Prawo cywilne jest zbiorem norm, który reguluje stosunki prywatne obywateli Państwa. Ustanawiają one ramy normatywne dotyczące takich kwestii, jak relacje rodzinne, prawa osobiste, czy też obowiązki. Może też regulować umowy lub prawa do konkretnych dóbr.

Początek prawa cywilnego miał miejsce czasach rzymskich. Jest ono prawem prywatnym, czyli składa się z norm prawnych, nakładających obowiązki i zapewniających prawa w relacjach rodzinnych, własności, dziedziczenia, wszelkich omów, obywatelstwa, narodzin i zdolności. Są to relacje, dotyczące tylko osób, mających daną umowę lub związek rodzinny. Nie leżą więc one w interesie publicznym, co z kolei reguluje kodeks karny.

 

Prawo cywilne rozwinięcie. Prawo cywilne – Gdynia

Prawo cywilne jest jedną z wielkich grup norm, gdzie różni się każde prawo pozytywne. Dotyczy ono zestawu pisemnych norm, czyli zachowań, których trzeba przestrzegać. Gałęzie, w których różni się prawo pozytywne to: prawo karne, cywilne, pracy, administracyjne, procesowe, konstytucyjne, procesowe, czy też komercyjne. Warto zaznaczyć, że prawo cywilne dzieli się na pięć dużych grup, zależnie od przedmiotu jego regulacji.

Normy prawa rodzinnego mają na celu uregulowanie wszelkich stosunków rodzinnych. Może to być kwestia ustrojów małżeńskich, z których mogą korzystać małżonkowie, pochodzenie dzieci oraz kwestie rozstania stron, czyli: rozwody separacje albo unieważnienie małżeństwa.

Z kolei celem prawa dziedziczenia jest regulowanie wszelkich sytuacji finansowych, mogących wystąpić po śmierci danej osoby. Zasady mogą określać przykładowo to, w jaki sposób powinien być wpisany testament, a także, w jakich sytuacjach konieczne jest oświadczenie spadkobierców. Reguluje też prawa do dziedziczenia.

Prawa rzeczywiste polegają na władzy, którą osoba fizyczna lub prawna mają nad rzeczą. Jednak dotyczy to też osób trzecich, które nie umożliwiają korzystanie z rzeczy, nad którą mają władzę prawną. Czyli mogą regulować własność. 

Ramy regulacyjne ustanawiają prawa i obowiązki umowne regulujące ograniczenia umowy, a także, z czego składa się zobowiązanie. Może też określać odpowiedzialność cywilną. Wewnętrzne prawa osoby, czyli regulujące obywatelstwo, narodziny, zdolności do czynności prawnych, a także zamieszkanie lub stan cywilny.

Prawo prywatne międzynarodowe też jest prawem cywilnym. Jednak reguluje zasady określania jurysdykcji lub prawa właściwego, gdy dojdzie do sporu prywatnego pomiędzy obywatelami innych krajów.

Charakterystyka prawa cywilnego – Prawo cywilne Gdynia

Podstawowe cechy prawa cywilnego to:

  • prawo cywilne w Gdyni i każdym innym mieście jest prawem prywatnym, czyli regulującym stosunki prywatne i nie występuje interes publiczny,
  • odbiorcami są osoby fizyczne albo prawne,
  • prawo cywilne odpowiada za wprowadzenie ram regulacyjnych co do relacji prywatnych z życia codziennego
  • główna funkcja to określenie ram bezpieczeństwa prawnego. W celu zaznajomienia ludzi z ich prawami i obowiązkami. 
  • źródłem podstawowym prawa cywilnego jest kodeks cywilny 
  • najczęściej zawiera przepisy uzupełniające inne prawa, czyli przykładowo prawa handlowe, hipoteczne, czy też bankowe