Opublikowano: 10 grudnia 2021
stal

Przestrzeganie zasad gięcia stali pomaga zminimalizować odsetek odrzutów w produkcji i wyeliminować możliwość wystąpienia wypadków. Każdego rodzaju  przedmiotu ze stali obowiązują własne zasady gięcia. Wybór metody zależy od sposobu przetwarzania, składu, kształtu produktu itp.

W przypadku gięcia ręcznego reguły dopuszczają pewien margines błędu w produkcji części. Im większy udział automatyzacji w produkcji, tym bardziej rygorystyczne wymagania, a co za tym idzie — dokładniejszy wynik.

Kluczowe cechy gięcia stali

Przez gięcie rozumie się obróbkę stali, w której oś podłużna obrabianego przedmiotu jest zmieniana z powodu wywieranego na nią nacisku.

Istnieje kilka rodzajów gięcia:

 • U-kształtny (dwukątny);
 • M-kształtny (jednokątny).
 • wielokątny.

Gięcie stali odbywa się na kilka sposobów:

 • Podczas swobodnego gięcia nie jest wymagane ustalenie środka symetrii części, gięcie odbywa się poprzez naciśnięcie narzędzia roboczego (stempla) na powierzchni obrabianego przedmiotu. Na kształt gotowego detalu ma wpływ konfiguracja stempla.
 • W procesie gięcia za pomocą uderzenia kalibrującego obrabiana część jest umieszczana w matrycy. Kształt gotowego produktu zależy od jego konfiguracji.
 • Za pomocą matrycy rolkowej, w której narzędzie robocze jest obracane, tworząc konfigurację części.

Cechą charakterystyczną gięcia jest znacząca różnica w siatce makrostruktury, która zależy od kierunku gięcia. Ten niuans należy wziąć pod uwagę podczas pracy z metalami i stopami o małej i średniej plastyczności, ponieważ przy zbieżności kierunku włókien i osi odkształcenia przedmiotu obrabianego podczas procesu tłoczenia, prawdopodobieństwo jego zniszczenia jest minimalne. Jeśli kierunki nie są zbieżne, może dojść do rozwarstwienia cząstek metalu, co może prowadzić do niebezpiecznych uszkodzeń.

Podstawowe zasady gięcia stali

Zasady gięcia blach i taśm wymagają dokładnego położenia linii znakowania w imadle. Linia powinna znajdować się na tym samym poziomie, co szczęki imadła w kierunku zgięcia, niewspółosiowość jest niedopuszczalna. Elementy z blachy cienkiej o grubości powyżej 3 mm mogą być zginane wyłącznie w kierunku szczęki stałej.

Zgodnie z zasadami, przed rozpoczęciem gięcia półfabrykatów z pasków i prętów (kątowniki, różne formy wsporników, haki, pierścienie, itp.), wymagane jest wstępne obliczenie długości części i całkowitej długości rozwiercania elementów. Podczas procesu znakowania należy zaznaczyć punkty gięcia, w razie potrzeby używając trzpieni.

Zasady gięcia blach i taśm przy użyciu niezbędnych przyrządów wymagają pracy zgodnie z załączoną instrukcją obsługi. Niezależnie od zastosowanej techniki gięcia rur gazowych lub wodnych, szew musi znajdować się po wewnętrznej stronie gięcia.

Zasady bezpieczeństwa przy gięciu stali

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące elementów roboczych na urządzeniach do gięcia blach wymagają, aby przed gięciem sprawdzić systemy uziemienia i obudowy. Aby sprawdzić działanie urządzeń rozruchowych i odcinających, należy kilkakrotnie uruchomić maszynę na biegu jałowym i wyłączyć ją.

Przy obróbce detali z wycięciami detale są wprowadzane przez krawędź, a nie przez wycięcie, aby uniknąć zranienia mistrza, ponieważ istnieje ryzyko wciągnięcia jego rąk do maszyny. Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, podczas pracy należy nosić płócienne rękawice.

Przepisy dotyczące gięcia stali na giętarkach obsługiwanych ręcznie wymagają uprzedniego sprawdzenia następujących elementów wyposażenia:

 • prętów zginających;
 • trawersów;
 • mocowania śrubowego.

Zabrania się gięcia elementów metalowych o grubości większej niż określona w dokumentacji technicznej urządzenia.

Obróbka wyrobów metalowych na prasach krawędziowych i giętarkach do profili wymaga wcześniejszego wykonania następujących czynności:

 • obowiązkowego zapoznania się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa;
 • sprawdzenie systemu uziemienia;
 • kontrola osłon oraz elementów uruchamiających i zatrzymujących;
 • sprawdzenie, czy stemple i rolki są prawidłowo ustawione.

Prostowanie i gięcie wykonuje się za pomocą młotka ostrożnie zamocowanego do uchwytu. Kołnierz młotka musi być sprawdzony pod kątem pęknięć, wyszczerbień i zadziorów. Nasadka młotka na uchwycie również wymaga okresowej kontroli.

Ścinki metalowe powinny być zbierane i przechowywane w pojemniku, aby zminimalizować ryzyko skaleczenia nóg i rąk mistrza. Do czyszczenia blach stosuje się najpierw szczotki metalowe, a następnie szmatę.